cd  ΣΑΒΒΑΤΟ ΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:THE PAY DAY
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
NOEMBΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   2  3 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΣΑΒΒΑΤΟ ΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:THE PAY DAY
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Σάββατο, 01 Αύγουστος 2015 01:15
Ας διαβάσουμε τι λέγει ο απ.Παύλος για το ποιοί θα εισέλθουν στην κατάπαυση του Θεού...Τελικά θα εισέλθουν μόνο αυτοί που θα εργασθούν το έργο πίστης Του Θεού και όχι εργα απείθειας κοινώς θρησκευτικής ευπείθειας!

"Ας φοβηθώμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθωμεν εις την κατάπαυσιν αυτού, φανή τις εξ υμών ότι υστερήθη αυτής. 2 Διότι ημείς ευηγγελίσθημεν, καθώς και εκείνοι· αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος, τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστιν. 3 Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν· Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου· αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. 4 Διότι είπεν εν μέρει τινί περί της εβδόμης ούτω· Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού· 5 και εν τούτω πάλιν· Δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου. 6 Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσί τινές εις αυτήν, και οι πρότερον ευαγγελισθέντες δεν εισήλθον δι' απείθειαν 7 πάλιν διορίζει ημέραν τινά, Σήμερον, λέγων διά του Δαβίδ, μετά τοσούτον καιρόν, καθώς είρηται· Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσητε, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας. 8 Διότι εάν ο Ιησούς σου Ναυή είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυσιν, δεν ήθελε μετά ταύτα λαλεί περί άλλης ημέρας. 9 Άρα μένει κατάπαυσις εις τον λαόν του Θεού. 10 Διότι ο εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, καθώς ο Θεός από των εαυτού. 11 Ας σπουδάσωμεν λοιπόν να εισέλθωμεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, διά να μη πέση τις εις το αυτό παράδειγμα της απειθείας." Εβρ 4:1-11

Έργο είναι η Πίστη και αυτό συμβαίνει σε όσους εργάζονται στον αγρό Του και όχι οι μη εργαζόμενοι Ή οι μη θέλοντες να εργασθούν. Πρέπει να εργαζόμαστε τα έργα του Χριστού,έργα υπακοής στον Λόγο Του και τις εντολές Του εωσού είναι ημέρα· έρχεται νυχτα ότε ουδείς δύναται να εργάζεται... Ενόσω είμαστε εν τω κόσμω, ας είμαστε το φως του κόσμου.

O Χριστός είπε σε όλο το παρατρεχάμενο πλήθος που Τον αναζητούσε εναγωνίως για να τον κάνουνε βασιλιά τους...γιατί δεν τον ήθελαν για σωτήρα τους αλλά για αρτοποιό υπηρεσίας! Άρτο και θεάματα και μάλιστα τζάμπα...αυτό θέλανε πάντα οι άνθρωποι: τζάμπα βασιλεία και τζάμπα θρησκεία! Ο Χριστός δεν ήλθε να γένει επίγειος βασιλικός αρτοποιητής των τζάμπα-μεν,κοινώς τροφοπαρασκευαστής των άεργων τζαμπατζίδων και γι αυτό τους είπε καθαρά μη περιμένετε να φάτε άρτο δουλείας απο μένα... "Εργάζεσθε μη διά την τροφήν την φθειρομένην, αλλά διά την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει· διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός. Είπον λοιπόν προς αυτόν· Τι να κάμωμεν, διά να εργαζώμεθα τα έργα του Θεού;Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε." Ιωάν.6:27-29

Tο έργο του Θεού να πιστέψετε σε Εκείνον που ο Θεός απέστειλε. Σήμερα εργάζεται ο Θεός το έργο Του που είναι η σωτηρία μας δια της πίστεως στον Υιό Του. Πως το ξέρουμε αυτό;To ε'ιπε καθαρά ο Κύριος όταν Τον κατέτρεχαν να Τον θανατώσουν επειδή έκαμε καλά του ανθρώπους το Σάββατο...“Και διά τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν να θανατώσωσιν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν σαββάτω. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς· Ο Πατήρ μου εργάζεται έως τώρα, και εγώ εργάζομαι.” Ιωάν 5:16-17

Διερχόμαστε τις ημέρες της εβδομάδας της νέας δημιουργίας του Θεού. Δια του Χριστού έγειναν όλα όσα έγειναν αλλά και δια του Χριστού γίνονται τα νέα κτίσματα που θα μείνουν στον αιώνα. Τα παλιά παρέρχονται, πεθαίνουν,φθείρονται, όσοι παραμένουν εν σαρκί πεθαίνουν, μόνο οι εν πνεύματι Χριστού είναι οι ζώντες υιοί αναστάσεως ,υιοί Θεού. Ετοιμάζεται ο λαός δημιουργείται, συλλέγονται οι δίκαιοι απ' έμπροσθεν της κακίας και ουδείς αντιλαμβάνεται ,όμως το έργο του Θεού συνεχίζεται διαδραστικά εν μέσω των ανθρώπων. Όμως όχι για πάντα...Οι μέρες δεν είναι δικές μας ,είναι του Θεού και πλησιάζει η εβδόμη. Μάλλον είμαστε απόγευμα Παρασκευής αν όχι μεσάνυχτα...Το Σάββατο είναι η κατάπαυσή Του , καλό λίαν το έργο του Θεού.

Αν δεχθούμε να εργασθεί ο Θεός στη ζωή μας και να δημιουργήσει ο Χριστός τα πολύτιμά Του τότε είναι βέβαιο ότι θα ακούσουμε το είσελθε δούλε αγαθέ εις την χαρά του Κυρίου Σου. Είναι απαραίτητο να εργασθούμε σήμερα το έργο της πίστης ,να συνεργασθούμε με τον Κύριό μας για να εισέλθουμε στην κατάπαυσή Του. Ο Χριστός χρειάζεται να είναι όχι μόνο σωτήρας μας αλλά και Κύριός μας .Μπορεί να βγήκαν οι Εβραίοι απο την Αίγυπτο αλλά δεν μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Πέσανε εν τη ερήμω ένεκεν απειθείας.

Έρχεται λοιπόν το Σάββατο όπου θα πάψει ο Θεός να εργάζεται δια του Χριστού εν μέσω των ανθρώπων! Ο Θεός είναι καλός μισθαποδότης εις τους εργαζομένους,εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν όχι θεωρητικά,αλλά πρακτικά δια της υπακοής και επιμελείας τους. Μόνο το έργο της πίστης έχει αμοιβή για αυτό ας εργαζόμαστε εις την πίστη...ποιά πίστη όμως;Πρέπει να είμαστε σαφείς σοφίζοντες εαυτούς και αλλήλους ότι η πίστη η σώζουσα είναι η άπαξ παραδοθείσα εις τους αποστόλους του Χριστού και όχι η πίστη σε θρησκευτικές παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων...ούτε αντεπιστέλλοντα συνοδικά σύμβολα πίστης ,ούτε δογματικές- σοφιστικές πιστευτικές...Διερωτήθηκε ανησυχών ο Κύριος προειδών την πανσπερμία θρησκευτικών πιστευτικών του έσχατου καιρού.. Θα βρεί ο Κύριος την πίστη επι της γης;Ο Κύριος αναρωτήθηκε όχι γι Αυτόν αλλά για κάθ΄ενα μας για να μας δώσει την ευκαιρία να εξετάζουμε τον εαυτό μας και όχι να να κοιμώμαστε επι κορυφής καταρτίου εν μέσω τρικυμίας...Το Σάββατο είναι ημέρα της θείας ανάπαυσης,παύει ο χρόνος εργασίας.

Ας προσέξουμε να είμαστε ευπειθείς για να μη στερηθεί κανένας το πρωινό του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι η ημέρα της κατάπαυσης,είναι η ημέρα ανάπαυσης του Θεού αλλά και όλων εκείνων που δεν έγειναν απειθείς. Είναι μόνο η ημέρα της αμοιβής. The Pay Day!

φ.σ
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 01 Αύγουστος 2015 01:22
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB